Should You Get a Brazilian Bikini Wax?

iVillage Member
Registered: 08-10-2005
Should You Get a Brazilian Bikini Wax?
1
Fri, 01-13-2006 - 9:49pm

Take the quiz if you dare!!! 

iVillage Member
Registered: 08-10-2005
Fri, 01-13-2006 - 9:58pm
A Basic Bikini Wax Is Best for You