Happy 1st Birthday Josie!

iVillage Member
Registered: 06-13-2007
Happy 1st Birthday Josie!
2
Wed, 11-17-2010 - 12:50pm

Best wishes to Josie and Shelly (thanksgivingmommy) as they celebrate Josie's big day.

iVillage Member
Registered: 05-04-2009
Wed, 11-17-2010 - 6:05pm

Happy Birthday Josie! I hope you enjoy celebrating your big day.

-Jenn

Mom to Ashley Elizabeth, born 11/3/09

iVillage Member
Registered: 10-17-2009
Wed, 11-17-2010 - 7:06pm

Josie.jpg

Photobucket